a book being magnified with a looking eye glass

Vi kommer att göra en kortare serie om hur ni som verksamhet kan arbeta med er omvärldsbevakning. Serien delas upp i tre olika områden, Kom igång med omvärldsbevakning, Arbeta med omvärldsbevakning och Analysera omvärldsbevakningen. Detta är del två.

I den första delen skrev vi om viktiga faktorer att tänka på inför sitt kommande omvärldsarbete. I del två vill vi lyfta faktorer som vi ser är viktiga under själva arbetet. Tanken är att det här ska vara ett bra stöd för den som precis kommit igång, eller för den mer erfarne som behöver lite påminnelse och uppfräschning av omvärldsbevakning.

Inledningsvis lyfter vi den plågsamma sanning vi nämnt tidigare, nämligen att omvärldsbevakningen skapar värde först när information och slutsatser används som beslutsunderlag, och påverkar de faktiska besluten. Vad menar vi med detta? Vi stöter på verksamheter som arbetar med omvärldsbevakning i form av informationsinhämtning, men inte har skapat en process från det stadiet till att agera på den information som samlats in. Det är viktigt att det finns en tydlig process på plats inom verksamheten, som beskriver hur informationen hämtas in, och hur den fördelas till beslutsfattare, för att ge dem relevanta underlag till bättre och smartare affärsbeslut.

Ett vanligt scenario är att omvärldsbevakningen sker impulsivt vid särskilda punktinsatser. En stor utmaning i den arbetsmoden är att skapa och bibehålla en kontinuitet, och få fram något att analysera på sikt. Därför är det viktigt att arbeta kontinuerligt och regelbundet med omvärldsbevakning, inte enbart vid särskilda tillfällen. Skapa tydliga rutiner i ert arbete där ni till exempel på veckobasis rapporterar vidare internt om de upptäckter ni har gjort. Ni som själva arbetar med omvärldsbevakningen kanske vill avsätta lite tid varje dag för att naturligt få in rutiner i omvärldsarbetet. Tanken med omvärldsbevakning är att det är ett långsiktigt arbete, vilket gör att det viktiga är kontinuitet och uthållighet. Många går in väldigt ambitiöst i sitt omvärldsarbete, men kommer efter ett tag ur sina rutiner. Ibland läggs tiden på andra uppgifter, som anses vara ”viktigare”. För att undvika en sådan situation gäller det att bygga upp en process som är oberoende av enskilda individer, och som följs upp på ledningsnivå.

Tittar vi på det mer praktiska arbetet med att hämta in information, så är det ett arbete som blir bättre ju mer man arbetar med det. Vanligt är att i sina sökningar börja brett, och med tiden hitta vilka faktorer, källor etc. som är mest relevanta för er. Det är ovanligt att sökningarna är perfekta direkt. Det behövs tid, tålamod och löpande förbättringar för att få fram en hög kvalitet.

Varför är det viktigt att arbeta med omvärldsbevakning över huvud taget? Det finns flera anledningar till detta och de vanligaste handlar ofta om att stärka sin position på marknaden. Se till att vara med på den stundande utvecklingen inom branschen och gentemot konkurrenterna. Idag är det svårare att sticka ut och konkurrensen blir allt tuffare inom de flesta branscher, därför är det viktigt att ha rätt förutsättningar för att vara en framgångsrik aktör.

Första delen – Kom igång med omvärldsbevakning

Vill ni bättra på era kunskaper inom omvärldsbevakning ännu mer kan ni titta vilka kommande utbildningar vi anordnar.